Wikia

UnovaRPG Wiki

Home

100pages on
this wiki
Talk0
Pokemon Indigo Logo BETA 1

Pokemon Indigo BETA Logo

Welcome to the Pokemonupgradeindigo WikiEdit

Hello and welcome to the PokemonupgradeIndigo Wiki! This is a Wiki about UnovaRPG, aka Pokemon Indigo. It is fully open to editing.

Around Wikia's network

Random Wiki